واحد مهندسی فروش

 

واحد مهندسی فروش

این واحد با بهره مندی از تجارب بارزش نیروی انسانی و متخصص و همچنین بررسی دائـمی بازار همگام با نوآوری و تکنولوژی های نوین بهترین محصولات را برای مشتریان خود فراهم میآورد که نتیجه آن محصولی با کیفیت در سطح استاندارد های ملی و جهانی خواهد بود.