_

درباره ما

ما که هستیم؟

بهراد  لیفت با پشتوانه علمی و تجربی درخشان و با سابقه نزدیک به دو دهه از فعالیــن خوشــنام در صنعــت آسانســور و پلــه برقــی می‌باشــد.
بهراد لیفت با برخورداری از بخش هــای مختلــف، آمـــاده ارائــه هرگونــه خدمــات   تخصصــی در زمینــه انــواع آسانســور و پله برقی بــه مشــتریان محتــرم می‌باشــد.
ما همــگام اســتانداردهای  جهانــی و با تکیه بر تجربــه ارزشــمند انســانی و تخصص فنی  خــود همــواره ســعی نمــوده ایم نیازهــای  واقعــی و اساســی  مشــتریان  را تامیــن نمایــیم.
behrad-lift
تجربه و کیفیت
علت برتری بهراد لیفت
واحد محاسبات و طراحی بهراد لیفت

واحد محاسبات و طراحی

واحد خدمات مشاوره ای بهراد لیفت

واحد خدمات مشاوره ای

واحد پشتیبانی بهراد لیفت

واحد پشتیبانی 

واحد مهندسی و فروش بهراد لیفت

واحد مهندسی و فروش

واحد نصب و بازسازی بهراد لیفت

واحد نصب و بازسازی