پیاده رو برقی

پیاده روی برقی برای جابجایی های بدون شیب مانند سالنهای فرودگاه ها، ايستگاه های مترو و رمپ برای جابجایی مسافران بین دو سطح با ارتفاع های متفاوت استفاده میشود.