واحد محاسبات و طراحی

 

واحد محاسبات و طراحی

وظیفه اصلی این واحد ارتباط مستمر بین واحد های مختلف تولید و پروژه ها ، محاسبات ، طراحی و تهیه نقشه های اجرائی انواع مختلف آسانسور بر اساس استاندارد های تعریف شده میباشد.