آسانسور مسافربر

 

  این نوع آسانسورها به منظور جابجائی افراد در بین طبقات استفاده می‌گردد و می‌بایست تمام بندهای استانداردی در خصوص طراحی، انتخاب قطعات مناسب و همچنین نصب اصولی مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به شرایط ساختمانی به روش های متنوعی  مانند آسانسور کششی (گیربکس ، گیرلس MR ، گیرلس MRL  ) یا هیدرولیک قابل اجرا می‌باشد.

Call Now Button